top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

ISIS - Syytön kunnes toisin todistetaan?

Nyt keskustelussa olevassa Syyrian Al-Holin leirillä olevien Isis-taistelija vaimojen sekä lapsien palauttamiskysymyksessä on vedottu Lasten oikeuksien sopimukseen ja sen kohtaan “Jokaisella lapsella on oikeus elämään”. Tämän kansainvälisen sopimuksen perusteella, johon Suomikin on sitoutunut, kaikki leirillä olevat lapset olisi tuotava pikaisesti Suomeen. Mutta koska kurdihallinto ei luovuta pelkkiä lapsia, Suomi valmistelee sekä lasten että äitien hakemista Suomeen.


Tarkastelen asian monitahoisuutta Suomen kansallisen turvallisuuden ja muutamien Lasten oikeuksien sopimuksen artiklojen kautta.


1 artikla: Jokainen alle 18-vuotias on lapsi, ellei lapseen soveltuvien lakien mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin

Al-Holin leirillä on ollut n. 10 suomalaista naista arviolta vuoden ajan. Leirillä on n. 30 lasta, joista yli puolet on syntynyt konfliktialueella vuoden 2012 jälkeen, kun nämä suomalaiset aikuiset lähtivät taistelemaan Isisin riveihin. Nyt Al-Holin leirillä olevien suomalaisten lasten iät vaihtelevat siten vauvoista lähes täysi-ikäisiin.


Isis-kasvatus

Isis panostaa paljon ideologiansa juurruttamiseen lapsiin ääri-islamistisen koulutuksen avulla, jotta lapsista muovautuu tulevia terroristeja. Myös suomalaiset lapset ovat taistelualueella kasvaessaan saaneet jihadin mukaisen kasvatuksen.


Isisin tarkoituksena on luoda lapsista uusi ja vahvempi sukupolvi taistelijoita, jotka on ehdollistettu ja opetettu toimimaan Isisin tulevina jäseninä. Lapsille opetetaan mm. taistelutaitoja ja räjähteiden valmistamista.


Unescon kanssa yhteistyössä tehty Isis-kasvatusta tutkineen raportin mukaan Isisin harjoittama indoktrinaatio (prosessi, jonka kautta yksilö omaksuu Isisin kulttuurin, arvot ja asenteet) alkaa jo lapsien syntymästä. Alle 10-vuotiaat lapset siirretään uskonnollisille koulutusleireille ja jo 10-vuotiaat asetetaan sotilaskoulutukseen.


Naisen tulee opettaa lapsi myymään sielunsa Jumalalle ja taistelemaan lakkaamatta vääräuskoisia vastaan. Juuri naiset opettavat lapset pahoiksi, tappamaan ja teurastamaan. Siis myös nämä meidän suomalaiset Al-Holilla majoittuvat äidit, joiden tuomista takaisin kotimaahan Suomen hallitus ja virkamiehet valmistelevat.


Lapsia totutetaan pienestä pitäen väkivaltaan ja Isisin ideologiaan. Lasten pitkäkestoinen altistuminen väkivallalle vahingoittaa heitä sekä fyysisesti että henkisesti sekä välittömästi että pidemmällä aikavälillä.


Kun puhutaan lapsien hakemisesta koti Suomeen, herää kysymys minkä ikäistä, vuosien ajan jihad-kasvatuksen saanutta lasta voidaan tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa käytännössä arvioida puhtaasti enää lapseksi? Entä minkä ikäistä lasta voitaisiin auttaa eroon jihadin opeista? Tämä on hyvin ongelmallinen kohta myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.


Suojelupoliisin mukaan Isisin kalifaattiin muuttaneet naiset ja myös siellä kasvaneet lapset voivat muodostaa turvallisuusuhan palattuaan Suomeen. Julkisuuteen ei kuitenkaan ole annettu vahvistettuja tietoja minkä-ikäisistä suomalaisista lapsista Syyrian Al-Holin leirillä on tosiasiassa kysymys. Tämän kertominen avoimesti, voisi auttaa hallitusta saamaan toiminnalleen aikaan myös kansallisen tuen, tai sitten ei.


Kysynkin minkä ikäisiä terroristikoulutuksen saaneita ”lapsia” Suomi on todella valmis tuomaan? Lasten oikeuksien sopimus sanoo jokaisen alle 18-vuotiaan olevan lapsi, ellei lapseen soveltuvien lakien mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aikaisemmin. Missä kohtaa on aika kiinnittää huomio Suomen kansalliseen ja maassa asuvien sekä aikuisten että lasten turvallisuuteen? Vasta kun terroristinen hyökkäys on jo tapahtunut kotimaassa?


5 artikla: Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa

Jos lapset halutaan erottaa äideistään, miten tämä kohta Lasten oikeuksien sopimuksesta toteutuu? Joudutaanko päätymään ratkaisuun, että myös äidit tuodaan Suomeen? Vastuuhan on ja tulisi sopimuksen artiklan mukaan olla lapsen vanhemmalla.


Tässä kohtaa haluan korostaa Suojelupoliisin arviota, jonka mukaan Irakin ja Syyrian konfliktialueelta mahdollisesti palaavat henkilöt todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. ”Alueelta mahdollisesti palaavat naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiinjihadistisiin verkostoihin.”


6 artikla: Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtiot takaavat lapselle henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset mahdollisimman täysimääräisesti

Tämä on artikla, johon julkisuudessa on vedottu. Velvoittaako tämä Suomen valtiota hakemaan lapset (sekä äidit) Suomeen?


Suomi on tukenut Syyrian kriisiä humanitaarisista varoista 200 miljoonalla eurolla vuodesta 2011 lähtien. Tämän apu on kohdistunut ruoka-apuun sekä terveys- ja koulutussektorille. Apu on kanavoitu YK-järjestöjen, Punaisen ristin ja suomalaisten järjestöjen kautta. Suomen Punainen risti ylläpitää myös kenttäsairaalaa Al-Holin leirillä.


Suomen toimien ohella leirillä toimii 35 eri kansainvälistä avustusjärjestöä, jotka antavat leirillä humanitääristä apua. Vaikka leirien olosuhteet ovat vaikeat, ovat ne humanitäärisen avun myötä myös parantuneet.


Tulisikin pohtia onko ainoa ratkaisu valmistella perheiden hakemista Suomeen vai voisiko Suomi toimittaa lisää humanitääristä (rahallinen + materiaalinen) apua Al-Holin leirille kohdennetusti suomalaisten toimijoiden kautta auttaakseen lapsia, jos ja kun äidit eivät luovuta lapsiaan vapaaehtoisesti eikä kurdihallinto luovuta lapsia ilman äitejään.


7 artikla: Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä, mikäli mahdollista, oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan

Suomessa astui voimaan 2010 alusta laki väestötietojärjestelmästä, joka velvoittaa ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen ilmoittamaan välittömästi ulkomailla oleskelunsa aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, muun muassa lapsen syntymästä, avioliitosta, avioerosta, nimenmuutoksesta.


Leirillä on syntynyt useita lapsia, joita ei kuitenkaan ole ilmoitettu Suomen väestörekisteriin. Se tiedetään. Suomen viranomaisilla on tietojen mukaan ollut vaikeuksia selvittää ketkä lapsista ovat suomalaisia. Äidit kun ovat menettäneet taisteluissa entisen puolisonsa ja päätyneet uudelleen naimisiin ja tulleet raskaaksi näille. Tästä syystä mahdollisten kaksoiskansalaisuuksien omaavien lapsien osalta voisi selvittää ja neuvotella mahdollisesta yhteisvastuullisesta avunannosta lapsen toisen kotimaan kanssa.


9 artikla: Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista

Naiset ja lapset ovat eläneet Irakin tai Syyrian taistelualueella jo vuosia. Al-Holin leirillä he ovat olleet arviolta alkuvuodesta 2019 asti. Tähän asti perheet ovat selvinneet eri vuodenaikojen yli, vaikkakin elinolosuhteet ovat olleet jo taistelualueella haastavia. Ulkoministeriöstä annettiin matkustustiedote Syyriaa koskien jo vuonna 2011, jossa kaikkia suomalaisia kehotettiin poistumaan maasta välittömästi. Tätä perheet eivät noudattaneet, vaan päinvastoin hakeutuivat alueelle Isisin riveihin.


Onko siis Al-Holin leirillä ilmentynyt nyt äkillinen tilanne, joka erityisesti muuttaisi leirin olosuhteita, samalla kun humanitäärinen apu on selkeästi parantanut leirin oloja?


Lokakuussa Al-Holin leiriltä mediassa levinneet tiedot kaaoksesta ja levottomuuksista Turkin ja Syyrian konfliktin seurauksena kumottiin Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtajan toimesta. Konflikti ei suoraan ulottunut Al-Holin leiriin. Vaikkakin tilanne voi muuttua nopeastikin.


Olosuhteet leirillä ovat mahdollisesti kuitenkin lapsen terveydelle ja kehitykselle haasteelliset. Suurimmaksi uhkaksi nostaisin kuitenkin lasten jihad-kasvatuksen ja sen kautta jo todennäköisesti syntyneen radikalisoitumisen ainakin vanhempien lasten osalta. Sekä myös uuden Isis-kalifaatin muodostumisen. Jos jihadistien lapsia ei hoideta eikä heidän ajatteluaan muuteta, heistä tulee vanhempiaan pahempia. Pienimpien lasten ajattelua voi ehkä vielä muuttaa, mutta hoidon ja seurannan tulisi olla tiivistä. Aikuisten osalta kaikki on jo mitä todennäköisemmin liian myöhäistä.


Näistä syistä turvaan tulisi hakea ensisijaisesti kaikista huonoimmassa asemassa olevat lapset eli orvot, vakavasti sairaat ja kaikista nuorimmat lapset. Lasten erottaminen (ei ole koskenut orpolapsia) vanhemmista on kuitenkin aluetta hallinnoivien Kurdiviranomaisten tahdon vastaista, sekä oikeusoppineiden eri tulkintojen perusteella haasteellista myös Suomen lainsäädännön näkökulmasta, koska Suomen viranomaisilla ei ole toimivaltaa Syyriassa. Kiireellinen sijoitus olisi kuitenkin lapsiasianvaltuutetun mukaan mahdollista. Tästä tärkeintä olisi nyt neuvotella kurdihallinnon kanssa.


Jokainen vastuullinen vanhempi asettaisi lapsen turvallisuuden ja luovuttaisi lapsensa Suomeen, jos se olisi mahdollista. Vai pyrkivätkö äidit toiminnallaan varmistamaan vain oman pääsynsä Suomeen? Lapsen oikeuksia pohtiessa, tulisikin pohtia juuri lapsen oikeutta, eikä vanhemman. Kun lapsen vanhempi vie lapsen omasta toimestaan osalliseksi ääri- islamin terrorismiin, niin missä menee tämän vanhemman suojelun raja? Voiko kansainvälisten sopimusten ja perustuslakimme suoja perhe-elämästä ulottua tukemaan tällaista toimintaa?


10 artikla: Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri valtioihin, on valtion velvollisuus käsitellä hakemus perheen jälleen yhdistämiseksi myönteisesti, humaanisti ja kiireellisesti. Valtiot takaavat lisäksi, että tällaisen hakemuksen esittämisestä ei ole epäedullisia seurauksia hakijoille eikä heidän perheenjäsenilleen

Tämän kohdan nostaisin hallituksen vastattavaksi. Perheenyhdistäminen kuuluu sekä Suomen maahanmuuttopolitiikkaan että lapsen oikeuksien sopimuksen myötä velvoittavaksi kansainväliseksi sopimukseksi.


Koska näiden Isisiin liittyneiden isien ja äitien rikoksia on lähes mahdoton tutkia (myös sen ei suomalaisen vanhemman), on todennäköistä, että päästyään pois kurdiviranomaisten valvonnasta, myös loput perheenjäsenet löytävät tiensä Suomeen lain ja kansainvälisten sopimusten sallimin keinoin. Isisin rikoksiin syyllistyneistä kun on haasteellista saada todistusaineistoa oikeuskäsittelyä varten, etenkään täältä Suomesta käsin.


Miten Suomi siis huolehtii siitä, että terroristiseen tekoon syyllistyneet äidit ja sekä isät saadaan oikeudelliseen vastuuseen rikoksistaan? Suomi on linjannut muiden länsimaiden tapaa, että myös Isisin tukijat, joiden voidaan todistaa syyllistyneen rikokseen, saatetaan niistä vastuuseen. Kysynkin miten?


Matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa tuli lainsäädännössämme rangaistavaksi vasta joulukuussa 2016. Sitä ennen lähteneitä ei voi asettaa syytteisiin. Vaikka lakia ei voi soveltaa ennen lain säätämistä edeltävään aikaan, se ei tee teosta sen hyväksyttävämpää. Jos nämä vierastaistelija naiset olisivat syyttömiä, ei kurdiviranomaiset pitäisi heitä hallussaan eristettynä ja vaarallisiksi luokiteltuina. Näillä naisilla epäillään olevan yhteyksiä Isisiin. Vai voidaanko Suomessa terroristiseen toimintaa vapaaehtoisesti mukaan lähtenyt nähdä viattomana ja syyttömänä? Kunnes toisin todistetaan. Tämä sotii suomalaista oikeustajua vastaan.Lopuksi korostaisin, että yksikään Pohjoismaa ei ole avustanut aikuisia palaamaan, eikä edes kaikkia lapsia, vaan ainoastaan orvoiksi jääneet tai vakavasti sairastuneet lapset, kuten Ruotsi, Norja ja Tanska. Miksi siis Suomi tulkitsee kansainvälistä Lapsen oikeuksien sopimusta tavalla, joka poikkeaa pohjoismaisesta linjasta?


Tilanne on hankala ratkaista, koska lapsiin liittyy aina suuria tunteita, eikä lapsen kärsimystä ole koskaan helppo hyväksyä.Comments


bottom of page