top of page
  • Writer's pictureTeija Makkonen

ISIS - Lapset ja äidit jouluksi kotiin?

Suomi on 16.12.2019 päättänyt tulkita kansainvälistä Lasten oikeuksien sopimusta tavalla, joka poikkeaa pohjoismaisesta linjasta.


Tulevatko Isis-äidit ja lapset jo jouluksi kotiin?


Suomen hallituksen tahtotila on kotiuttaa kaikki lapset Al-Holin leiriltä niin pian kuin mahdollista. Hallitus katsoo, ettei sillä ole velvoitetta auttaa Isisin alueelle menneitä naisia, mutta koska lapsen etu on ensisijainen, on viranomaisen asia päättää, mikä on lopulta lapsen etu. Viranomaisella on siten toimivalta päättää tulevatko myös Isis-äidit Suomeen. Isis-äiteihin liittyvä poliittinen linjaus jätettiin toisin sanoen ”auki”. Kansainvälisten sopimusten ja perustuslakimme suoja perhe-elämästä voi näin ollen ulottua tukemaan jihadin mukaista kasvatusta ja jopa terrorismia.


Suomen Psykologiliitto on ottanut kantaa Al-Holin lapsien asemaan. Liiton tulkinnan mukaan Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa Suomen valtion tuomaan lapset pois epäinhimillisistä leirioloista, eikä Al-Holin leirillä olevia lapsia voida erottaa vanhemmistaan. Kuvat Isis-naisista Pepsi-tölkit kädessä tuskin edustaa kenellekään Psykologiliiton kuvailemia epäinhimillisiä oloja. Eikä myöskään Isis-naisten omat lausunnot leirin oloista: ”On me pahemmissakin paikoissa oltu. Nyt on ruokaa kuitenkin. Ei oo mitään hätää. Ollaan kuitenkin rauhassa. Ei ole sotaa, ei pommituksia. Sateet ja myrskyt eivät ole mitään siihen verrattuna.” (HS 15.12.2019)


Poliittinen päätös lasten hakemisesta Suomeen Al-Holin leiriltä olisi pitänyt perustua turvallisuusnäkökulmaan ja lasten todelliseen suojeluun jihadistiselta kasvatukselta ja elinympäristöltä. Tällöin Suomeen eivät pääsisi Isis-äidit. Lastensuojeluviranomaiset eivät pidä suotavana, että Isis-alueelle lapsensa vieneet äidit saisivat jatkaa lastensa huoltajina. Huoltajuus ei pelkästään ole relevantti asia tässä, koska huoltajuuden menettäminen ei tarkoita automaattista tapaamisoikeuden menettämistä. Huoltajuudella ja lasten tapaamisoikeudella on muutenkin täysin erilaiset juridiset ja käytännön merkitykset. Psykologiliiton lisäksi useampi oikeusoppinut on todennut, että Al-Holin lapsi tarvitsee sekä äitiään että kiintymyssuhdetta. Tämä taas mahdollistaa yhteyden Isisiin.


Jokainen vastuullinen vanhempi asettaisi suomalaisen oikeustajun mukaan lapsen turvallisuuden etusijalle sekä luovuttaisi lapsensa Suomeen epäinhimillisistä oloista, jos se olisi mahdollista. Tästä syystä herääkin kysymys pyrkivätkö äidit toiminnallaan varmistamaan oman pääsynsä Suomeen? Isis ei ole koskaan toiminut pelkästään kalifaattinsa alueella vaan se on määrätietoisesti ulottanut toimintansa verkostojen kautta myös muualle maailmaan, jossa se on toteuttanut tuhoisia terrori-iskuja jo vuosien ajan.


Todellinen tilanne, jonka edessä Suomi nyt on, on luettavissa hallituksen poliittisen päätöksen rivien väleistä. Hallituksen tahtotila on kotiuttaa lapset niin pian kuin mahdollista. Äidit eivät luovuta lapsiaan vapaaehtoisesti eikä kurdihallinto tietojen mukaan luovuta lapsia ilman äitejään. Meillä on siten vain yksi lopputulema, eikä se Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta ole paras mahdollinen. Suojelupoliisin mukaan Isisin kalifaattiin muuttaneet naiset ja myös siellä kasvaneet lapset muodostavat turvallisuusuhan palattuaan Suomeen. Suojelupoliisin mukaan on todennäköistä, että nämä suomalaiset Isis-naiset jatkavat todennäköisesti terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin.


Jokainen alle 18-vuotias on lapsi


Turvallisuuden näkökulmasta haasteeksi muodostuu nyt arvioida minkä ikäistä vuosien ajan jihad-kasvatuksen saanutta lasta voidaan tässä hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa käytännössä arvioida lapseksi? Isisin aivopesussa jo 10-vuotiaat lapset ovat saaneet sotilaskoulutusta. Lasten oikeuksien sopimus taas sanoo jokaisen alle 18-vuotiaan olevan lapsi. Asia jää viranomaisen harkittavaksi.


Nyt tulisikin varmistua päätöksiä tehtäessä, että Suomeen haettava lapsi voidaan myös auttaa eroon jihadin opeista. Jos jihadisti-lapsien hoidossa ei onnistuta eikä heidän ajatteluaan saada muutettua, heistä tulee mitä todennäköisemmin vanhempiaan pahempia. Lasten hoitaminen vaatii tiivistä seurantaa ja huomattavan paljon lisää resursseja sekä erikoisjärjestelyjä. Aikuisten Isis-naisten osalta kaikki on jo myöhäistä, kuten Supo on varoittanut, ja suomalaiset Isis-naiset itsekin todenneet: ”Me odotetaan, että Inshallah (Jumalan luvalla), Allahin luvalla me tullaan palaamaan sinne, mistä tultiin.” Tällä tarkoitetaan Isisin uuden kalifaatin syntyä ja tulemista.


Hallituksen linjauksessa avoimeksi jää kysymys, jos Isis-äidit eivät halua palata Suomeen, eikö heidän lapsiakaan pelasteta Isisiltä? Eikö edes sairastuneita tai ihan pienimpiä lapsia? Tämä olisi ristiriitaista jo vedottuun Lasten oikeuksien sopimukseen, johon hallituksen poliittinen päätös perustuu.


Lopuksi jälleen muistutan, että yksikään muu Pohjoismaa ei avustanut aikuisia palaamaan, eikä edes kaikkia lapsia, vaan ainoastaan orvoiksi jääneet tai vakavasti sairastuneet lapset. Tälle on mitä luultavimmin myös syynsä.Kirjoitus on jatkoa edelliseen kirjoitukseeni, jossa tarkastelen asian monitahoisuutta Suomen kansallisen turvallisuuden ja eräiden Lasten oikeuksien sopimuksen artiklojen kautta.


ISIS - Syytön kunnes toisin todistetaan?

Comments


bottom of page